Categoriearchief: Nieuws

ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool op Nationale Klimaattop – tijd om scherp te kiezen

ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool is spreker bij de Nationale Klimaattop op 26 oktober. Een goed moment voor ons om haar aan te spreken op het halfslachtige beleid van ABP: het ABP zegt klimaatverandering serieus te nemen, maar blijft investeren in de voornaamste veroorzakers ervan. We vragen Wortmann-Kool deze Klimaattop te gebruiken om echte keuzes te maken en nu fossiele investeringen af te gaan bouwen. Onderstaand de brief die we haar stuurden, we zijn benieuwd naar haar antwoord!

Geachte mevrouw Wortmann-Kool,

Op 26 oktober bent u één van de sprekers op de Nationale Klimaattop. Ongetwijfeld zult u hier komen te spreken over uw beleid verantwoord beleggen. In het licht van het klimaatakkoord van Parijs is uw beleid onvoldoende krachtig, wat ook blijkt uit de tegenvallende resultaten. De Nederlandse Klimaattop biedt u een uitgelezen kans om duidelijke keuzes aan te kondigen, in lijn met de ABPfossielvrij petitie die we anderhalf jaar geleden namens ruim 10,000 deelnemers aan uw bestuur hebben overhandigd.

Sinds deze overhandiging zijn er volop nieuwe ontwikkelingen. Zo is op het moment van schrijven het klimaatakkoord van Parijs door voldoende landen geratificeerd om tot uitvoering gebracht te worden. In reactie hierop wordt nu breed gesproken over een revolutie in de energietransitie en over een aanscherping van het Energieakkoord. Ook hebben gerenommeerde nationale en internationale instituties zich gebogen over de rol van beleggers. Zij komen tot de overduidelijke conclusie dat investeringen in fossiele energie onverantwoord en risicovol zijn, omdat de productiecapaciteit van fossiele energiebedrijven juist moet krimpen.

Dit alles kan niet zonder gevolgen blijven voor het investeringsbeleid van het ABP en maakt onze ABPfossielvrij-petitie urgenter dan ooit. Deze petitie roept u op tot snelle afbouw van investeringen in fossiele energie en daarbij in het bijzonder geen nieuwe investeringen te doen in de fossiele industrie, uiterlijk 2017 te divesteren uit de meest schadelijke en risicovolle vormen van fossiele energie (kolen, teerzand & schaliegas) en transparant te zijn over financiële risico’s van uw fossiele investeringen.

Tot nu toe hebt u deze oproep niet gevolgd. U stelt daar een generieke doelstelling van 25% CO2 reductie in 2020 tegenover. Uit het Verslag Verantwoord Beleggen blijkt dat in 2015 toch nog sprake was van een toename van de CO2 voetafdruk. U noemt deze toename “onbedoeld” en wilt vasthouden aan de doelstelling van 25% reductie in 2020, maar vooralsnog is niet duidelijk hoe u dit zult behalen. Ook uw eerdere uitspraak dat ABP geen significante investeringen in kolenwinning en kolencentrales meer heeft lijkt onwaarachtig. Uit de analyse die wij samen met de Duitse denktank Urgewald hebben gemaakt blijkt dat u nog ruim 3,7 miljard investeert in de kolenindustrie.

U tast uw geloofwaardigheid aan als u zegt klimaatverandering serieus te nemen en tegelijk fors blijft investeren in fossiele energie. Daarom zou u wat ons betreft bij de Nationale Klimaattop zeker de kans moeten aangrijpen om publiekelijk in te gaan op de oproep van onze petitie. Met de aankondiging tot divesteren uit fossiele energie kunt u een stevige impuls geven aan de noodzakelijke en door ons allemaal gewenste energietransitie. Juist door een scherpe keuze te maken kunt u werkelijk resultaat bereiken. De website van de Nationale Klimaattop stelt dat deze dag in het teken staat van concrete acties, wij vertrouwen erop dat u hieraan gehoor zult geven.

Tot slot willen we nog terugkomen op uw toezegging voor een verdere inhoudelijke dialoog over dit thema. Bij onze ontmoeting in november 2015 heeft u gezegd ons op korte termijn uit te nodigen voor een vervolggesprek, dit is nog niet gebeurd. Graag zien we hiervoor een voorstel tegemoet, bij voorkeur komende maand.

Klimaattop2016ABP

ABP en de CO2-voetafdruk aandelenportefeuille

In het artikel ABP en de CO2-voetafdruk aandelenportefeuille legt Corien Wortmann-Kool, voorzitter bestuur ABP, helder uit hoe het pensioenfonds wil verduurzamen. Daarbij stelt ze gelukkig zelf ook de vraag: “Zijn de doelstelling niet te weinig ambitieus?”.

Zeker gezien de urgentie van klimaatverandering is ons antwoord hierop: “helaas wel”. Het nieuwe beleid is veel ambitieuzer dan voorheen, maar hoe kan ABP zeggen klimaatverandering serieus te nemen terwijl ze miljarden blijft investeren in bedrijven die zo sterk bijdragen aan het verergeren van het klimaatprobleem? ABP hoopt als aandeelhouder invloed op fossiele bedrijven uit te oefenen om ze “een belangrijke rol te laten spelen in de energietransitie”. Dit lijkt nogal een naïeve strategie, omdat juist de kernactiviteiten van de fossiele industrie de kern van het probleem vormen. Sterker nog, deze strategie kan contraproductief zijn: ABP legitimeert deze bedrijven zo te blijven investeren in het aanboren van nieuwe reserves en te blijven lobbyen tegen een snelle energietransitie.

Tegen het einde van het artikel popt ook weer de dooddoener op dat er niet genoeg rendabele duurzame energieprojecten zijn om in te investeren. De investeringen die ABP terugtrekt uit de fossiele energie industrie hoeven echter niet per se opnieuw terecht te komen in de energiesector. Te verwachten is zelfs dat de energiesector van de toekomst minder afhankelijk is van grote beursgenoteerde bedrijven omdat kleinschaligere, decentrale initiatieven een belangrijke rol spelen. De investeringsbehoefte van duurzame energieprojecten zal dus niet altijd aansluiten bij grootschalig opererende pensioenfondsen.

Onze oproep blijft onverminderd van kracht: er is geen tijd te verliezen, ABP stap zo snel mogelijk uit kolen, olie en gas!

PS Lees ook het recente verslag Verantwoord Beleggen op de website van ABP.

Vragen aan het ABP-bestuur

In juni organiseert het ABP-bestuur drie bijeenkomsten over duurzaamheid in het nieuwe beleggingsbeleid. Een goed moment voor een kritisch gesprek. Ga jij ook naar één van de bijeenkomsten? Download dan onze flyer met brandende vragen.

Wat is het risico van de carbon bubble voor ons pensioen? Waarom bouwt ABP de investeringen in fossiel niet zo snel mogelijk af? Is ABP zich ervan bewust dat het de afhankelijkheid van fossiel mede in stand houdt? Deze en andere vragen worden in onderstaande flyer toegelicht. We zijn benieuwd naar de antwoorden van het ABP-bestuur!

ABPfossielvrij-kritische_vragen_voor_ABPbestuur1ABPfossielvrij-kritische_vragen_voor_ABPbestuur2

Voor meer informatie, kijk bij achtergrond of lees de nieuwsberichten op onze site terug.

Fossiele energie beleggingen ABP afgenomen met €5,3 miljard

Waarde beleggingen in o.a. Shell, Total, Chevron met honderden miljoenen gekelderd

Amsterdam — De waarde van ABP’s beleggingen in ‘s werelds grootste kool-, olie-, en gasbedrijven is in het afgelopen jaar afgenomen met €5,3 miljard. [1] Niet alleen heeft het op vier na grootste pensioenfonds ter wereld zijn positie in vijftien bedrijven als Peabody Energy geheel beëindigd, ook zijn beleggingen in bedrijven als Shell (-72%), Chevron (-75%), Total (-79%), en BP (-53%) fors afgenomen. [2] Dit blijkt uit berekeningen van Changerism voor deelnemersinitiatief ABPfossielvrij. [3]

ABP bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool bevestigt de analyse. Ze verklaart in een reactie dat de verkleining van posities vooral veroorzaakt wordt door sterke dalingen in de koersen van bedrijven waarvan het verdienmodel gevoelig is voor de aanhoudende val van grondstoffenprijzen. Maar de beleggingskeuzes worden ook uitgelegd als uiting van de ambitie om te verschuiven van fossiele- naar hernieuwbare energie in de portefeuille.

Vatan Hüzeir, directeur van Changerism: “Concreet betekent die ambitie dat ABP veel fossiele aandelen en obligaties heeft verkocht. Alleen dat kan de enorme dalingen in ABP’s beleggingswaarde in fossiele energiebedrijven verklaren. Die zijn namelijk veel groter dan je op basis van de val van bedrijfskoersen alleen kunt verwachten. Dat moet een opsteker zijn voor de ABPfossielvrij campagne.”

Cindy Coltman, mede-initiatiefnemer van ABPfossielvrij: “80% van alle fossiele energie reserves moet onder de grond blijven om een redelijke kans te maken gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. [4] Investeren in fossiel is moreel gezien dus erg onverantwoord. Maar de investeringen worden ook steeds meer herkend als financieel risico omdat niet alle reserves geëxploiteerd kunnen worden. Het is goed te zien dat ABP actie onderneemt, maar we roepen het fonds op aan te kondigen helemaal uit fossiele brandstoffen te stappen.”

In reactie op ABPfossielvrij comitteerde ABP zich oktober vorig jaar aan een CO2-emissiesreductie van zijn beleggingsportefeuille van 10% in 2016 en 25% in 2020. Ook zal het fonds zich dan teruggetrokken hebben uit 1500 bedrijven die onvoldoende duurzaam presteren en zijn investeringen in duurzame energie opgevoerd naar €5 miljard. [5]

De druk op ABP om uit fossiel te stappen neemt toe. In juni 2015 verklaarde regeringspartij PvdA dat pensioenfondsen als ABP investeringen in de fossiele sector zouden moeten afbouwen. [6] Eind vorig jaar werd becijferd dat ABP $9 miljard is misgelopen door niet al in 2012 beleggingen in fossiele energie van de hand te doen. [7]
ABP presenteert in mei het jaarlijkse Verslag Verantwoord Beleggen 2015. Daarin wordt stil gestaan bij Changerism’s analyse en de voortgang in de verduurzaming van de energieportefeuille.

###

CONTACT
Voor Fossielvrij Nederland: Liset Meddens, +31 641277905 Liset@350.org
Voor vragen over de financiele analyse: Vatan Hüzeir, +31 6 1080 1500, vatan@changerism.com

NOTEN VOOR REDACTEURS:
[1] De analyse is gebaseerd op een vergelijking van de waarde van ABP’s beursgenoteerde aandelen en converteerbare obligaties in de tweehonderd grootste private fossiele energiebedrijven (gerangschikt op grootte van bewezen energiereserves, uitgedrukt in gigaton CO2) en beslaat de periode september 2014 – september 2015. De afname is bijna vijf keer zoveel als de afname van ABP’s totale beursgenoteerde beleggingen en vertegenwoordigt daar bijna de helft van (43.3%). De energiereserves van de bedrijven waar ABP zijn positie in beëindigde hebben samen een omvang die equivalent is aan 23.52 Gigaton CO2. Als bedrijf zou het in termen van CO2-gehalte het op vier na grootste fossiele energiebedrijf ter wereld zijn.
[2] Afnames uitgedrukt in marktwaarde van beleggingen. De volledige data van beëindigde- en verkleinde posities is in te zien via deze link.
[3] Changerism is een denk- en doetank in duurzaamheid. ABPfossielvrij wordt ondersteund doorFossielvrijNL, de Nederlandse tak van 350.org.
[4] Zie het prijswinnend ‘Unburnable Carbon’-onderzoek van Carbon Tracker.
[5] Deze ambities zijn terug te vinden in ABP’s nieuw duurzaamheidsbeleid. VPRO’s documentairereeks Tegenlicht wijdde op 29 november 2015 een uitzending aan de campagne.
[8] Algemeen Dagblad, 4 juni 2015, ‘PvdA: Pensioenfondsen snel uit olie en gas
[9] Corporate Knights, 16 november 2015, persbericht: ‘Decarbonizer Tool

Tegenlicht-aflevering FossielVrij

Tegenlicht (VPRO) heeft een uitzending gewijd aan de FossielVrij beweging! De aflevering Fossielvrij, waarin ABPfossielvrij ook een prominente rol speelt, wordt uitgezonden op zondag 29 november, 21:05 op NPO2. Herhaling op donderdag om 9:10 uur, eveneens op NPO 2 en via uitzendinggemist.nl. Het thema wordt ook bediscussieerd tijdens de Tegenlicht-MeetUps, in o.a. Amsterdam, Eindhoven, Groningen en Zwolle.

Overhandiging brieven en gesprek met bestuur ABP

De afgelopen maanden hebben tientallen deelnemers een brief gestuurd naar het bestuur van ABP om te onderstrepen dat het de hoogste tijd is om investeringen in kolen, olie en gas te beëindigen. Naar aanleiding hiervan werden wij, de initiatiefnemers van ABPfossielvrij, op 11 november uitgenodigd voor een gesprek met ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool en directeur beleggingen Jeroen Schreur.

Dit was een goed gesprek. Duidelijk is dat klimaatverandering op de agenda staat bij het ABP. Dit is mede dankzij de druk vanuit de ondertekenaars van de ABP-fossielvrij petitie en de vele media-aandacht, en ook simpelweg omdat uit enquêtes van ABP zelf helder blijkt dat deelnemers zich zorgen maken over dit thema en niet willen dat hun pensioengeld bijdraagt aan verdere verandering van het klimaat.

Photo: Nichon GlerumWe hebben Corien Wortmann allereerst gecomplimenteerd met het nieuwe voorgenomen beleid. Het ABP geeft eindelijk sterk rekenschap van haar maatschappelijke impact, en toont ook de ambitie hier verantwoordelijk mee om te gaan. Het beleid richt zich op 25% reductie van de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille in 2020, en noemt ook dat ABP minder gaat beleggen in fossiele brandstoffen. Jeroen Schreur gaf aan dat de investeringen in kolen-industrie al flink verminderd zijn, maar blijft vaag over hoeveel precies. Het is nog onduidelijk hoe dit voorgenomen beleid in de praktijk zal uitpakken, als het makkelijk blijkt de ambitie te behalen kan deze wellicht zelfs omhoog worden bijgesteld.

Ons voornaamste punt van kritiek is dat ABP in de fossiele energie industrie blijft investeren, gericht op bedrijven die ‘koploper’ (of ‘minder slecht’) zijn en hoopt als aandeelhouder invloed uit te oefenen. Onze argumenten hiertegen stonden ook in de brieven: deze strategie is absoluut onvoldoende om de kernactiviteiten van deze industrie – die de kern van het probleem vormen – te veranderen. Sterker nog, de investeringen legitimeren deze bedrijven te blijven investeren in het aanboren van nieuwe reserves, terwijl het merendeel van de huidige reserves al onder de grond moet blijven om de opwarming van de aarde onder de gevaarlijke grens van 2 graden Celsius te houden. Bovendien ondermijnen deze bedrijven het politieke draagvlak voor effectieve klimaatmaatregelen. Het ABP heeft hier niet echt een antwoord op, anders dan dat fossiele energie de komende jaren nog wel nodig blijft en dialoog toch echt helpt.

Ook hebben we een pleidooi gehouden voor meer transparantie, over de inschatting van risico’s en ook over de verliezen die ABP lijdt door investering in kolen. De week na het gesprek bleek uit een internationale analyse dat ABP door investering in fossiel 9 miljard euro had verloren, het is voor ons en andere deelnemers onmogelijk om dit soort zaken te checken. ABP moet ook transparanter zijn over de resultaten van het duurzaamheidsbeleid: daarbij kan ook positief nieuws over bijvoorbeeld vermindering van investeringen in kolen duidelijker naar buiten gebracht worden.

Al met al: met haar nieuwe beleid maakt ABP een start, maar volgens ons gaat dit niet snel en krachtig genoeg. Er is geen tijd te verliezen. Wij hebben Corien Wortmann daarom gevraagd nog vóór de klimaattop in Parijs een duidelijk statement te maken dat fossiele energie geen toekomst heeft.

Vervolg
ABP heeft toegezegd ons snel weer uit te nodigen voor een (kritische) bijdrage over het beleid. Zelf kan je ook in gesprek gaan met het bestuur tijdens de bijeenkomsten die ABP door het land organiseert.

En Tegenlicht heeft dit gesprek gefilmd, een stukje is wellicht terug te zien in de aflevering Fossielvrij die wordt uitgezonden op zondag 29 november, 21:05 op NPO2, en wordt bediscussieerd tijdens de Tegenlicht-MeetUps.

Duurzaamheidsplan ABP mist urgentie en leiderschap

14 oktober 2015 – Voor directe publicatie [ENGLISH PRESS RELEASE BELOW]

Duurzaamheidsplan ABP mist urgentie en leiderschap

Media contact: Vatan Hüzeir: info@abpfossielvrij.nl

AMSTERDAM – Het nieuwe duurzaamheidsbeleid, dat het ABP vandaag presenteerde, mist ambitie en toont geen leiderschap op het gebied van klimaatverandering. Volgens de initiatiefnemers van ABP Fossielvrij is het onmogelijk om van een duurzaam pensioen te spreken als ABP blijft investeren in kolen, olie, en gas. Zij roepen het grootste pensioenfonds van Nederland op nog scherper te kiezen en geheel uit de fossiele industrie te stappen. ABP investeert momenteel meer dan 30 miljard euro in de fossiele energie industrie.

Vatan Hüzeir, mede-initiatiefnemer van ABP Fossielvrij: “12,000 mensen hebben zich duidelijk uitgesproken vóór een fossielvrij pensioen. Het ABP-bestuur heeft het klimaatvraagstuk nu hoog op de agenda gezet. Maar hoe kan ABP zeggen de zorgen om klimaatverandering serieus te nemen terwijl ze miljarden investeert in fossiele energie bedrijven, bedrijven die zo sterk bijdragen aan het verergeren van het klimaatprobleem? Uit ABP’s meest recente cijfers blijkt dat het pensioenfonds €7,5 miljard investeert in 118 van de 200 bedrijven met de grootste fossiele energiereserves ter wereld. Nu legitimeert ons pensioengeld nog het opbranden van de reserves van deze bedrijven. Dit zal ons klimaat dramatisch veranderen en onze manier van leven onmogelijk maken.”

Hans Schenk, hoogleraar economie in Utrecht en kroonlid van de SER, vult aan: “Die fossiele investeringen zijn niet alleen een gok met het klimaat, maar ook met ons pensioengeld. Gerenommeerd onderzoek laat zien dat om klimaatverandering nog enigszins te beperken, 80 procent van alle kolen, een derde van de olie en vijftig procent van al het aardgas in de grond zal moeten blijven zitten. Fossiele energiebedrijven zullen een groot deel van hun voorraden niet kunnen winnen. De waarde van deze bedrijven is daar wel op gebaseerd en wordt dus ernstig overschat. We zien dit al gebeuren bij kolenbedrijven, waar ABP fors in investeert.”

Vatan Hüzeir vervolgt:  “We zullen ABP kritisch blijven volgen om te zien hoe ze hun strategie in actie vertalen, en zullen de druk blijven opvoeren om geheel uit de fossiele industrie te stappen. Eerder bleek uit onderzoek van Trouw dat deze mening door een meerderheid van pensioendeelnemers wordt gedeeld wanneer zij de link leggen tussen klimaatverandering en investeringen in kolen, olie en gas.”[4].

Op 29 oktober overhandigt ABP Fossielvrij de brieven die hun ondersteuners de afgelopen maanden naar het ABP pensioen fonds hebben verstuurd. Wereldwijd halen steeds meer investeerders hun geld uit kolen, olie, en gas. Eerder dit jaar besloot het Noorse GPFG, één van ‘s werelds grootste investeerders in steenkool, om hun meer dan $8 miljard uit deze industrie te divesteren.[5]

###

Voor redacteurs:

[1] ABP presenteert nieuw beleid verantwoord beleggen https://www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/abp-presenteert-nieuw-beleid-verantwoord-beleggen.aspx

[2] Financial Times, ‘Almost $1bn wiped off the value of UK pensions’ coal investments’, 11 October 2015

[3] Los Angeles Times, ‘CalPERS, CalSTRS took big losses on energy investments, report says’, 13 August 2015

[4] Trouw, ‘Meerderheid wil stop op fossiel beleggen’, 1 juni 2015

[5] Detailed list of fossil fuel divestment commitments: http://gofossilfree.org/commitments/

Dutch pension fund’s new sustainability policy lacks ambition and leadership on climate change

4 October 2015 – for immediate release

Dutch pension fund’s new sustainability policy lacks ambition and leadership on climate change

 Media contact: Vatan Hüzeir, ABP Fossil Free, +31610801500

AMSTERDAM, NETHERLANDS — Campaigners responded to today’s announcement of Dutch pension fund ABP’s new sustainability policy [1] with a call on the world’s fifth-largest pension fund to stop investments in fossil fuel companies driving the climate crisis. ABP currently invests more than €30bn in fossil fuels compared to just about €1bn in renewable energy.

Vatan Hüzeir co-founder of the ABP Fossil Free campaign says: “Over 10,000 people have called on their pension fund to be free of investments in fossil fuels. The ABP has now put climate change on their agenda but if you want to be sustainable, you cannot continue to invest in the companies that are pushing us into climate chaos.”

Chris Roorda, another co-founder of ABP Fossil Free, adds: “ABP’s fossil fuel investments are not only destroying the climate but they also jeopardise our pensions. The majority of fossil fuel reserves cannot be burnt to avoid catastrophic climate change. Fossil fuel companies are grossly overvalued and we already see them lose value. ABP is not transparent in this regard but similar pension funds in the UK and USA have lost billions on their fossil fuel holdings last year.”

Recent research found that UK public pension funds’ investments in coal have lost nearly $1 billion over the last 18 months. [2] In the United States, California’s two major public pension funds lost more than $5 billion on their fossil fuel holdings over the last fiscal year. [3]

While the Fossil Free campaigners are glad that ABP is starting to move, they are determined to push the pension fund to go further. Vatan Hüzeir says: “We will continue to press ABP for more clarity on how their announcement today translates into action and to stop investments in fossil fuels altogether. We know we are in the majority: A recent survey found that 6 out of 10 pension savers want their pension fund to stop investments in fossil fuels.”

In March, ABP Fossil Free delivered a call to divest from fossil fuels, which was signed by more than 10,000 people, to the fund’s board.

Worldwide, more and more investors pull their money out of coal, oil and gas companies. Earlier this year, the Norwegian Parliament decided that the country’s sovereign wealth fund, one of the top ten investors in the global coal industry, will sell off over $8bn in coal investments. [4]

 

###

Notes to editor:

[1] ABP announced to reduce the CO2 footprint of its investments by 25% by 2020, and double its investments for a ‘better and cleaner future’. ABP ‘ABP presenteert nieuw beleid verantwoord beleggen’, 14 October 2015

[2] Financial Times, ‘Almost $1bn wiped off the value of UK pensions’ coal investments’, 11 October 2015

[3] Los Angeles Times, ‘CalPERS, CalSTRS took big losses on energy investments, report says’, 13 August 2015

[4] Detailed list of fossil fuel divestment commitments: http://gofossilfree.org/commitments/

Doe ook mee met de ABPfossielvrij brievencampagne!

Na een jaar campagne voeren begint het ABP pensioenfonds de druk van onze campagne te voelen. In juni zei ABP’s vermogensbeheerder APG bijvoorbeeld dat zij in het afgelopen jaar reeds verschillende investeringsopties in steenkool hebben afgeslagen, de blootstelling aan steenkool bedrijven is verminderd, en dat in de toekomst minder geïnvesteerd zal worden in die bedrijven.

Campagne voeren helpt dus! En dat is goed voor de planeet én onze pensioenen. Daarom hebben al tientallen ABPfossielvrij campagne ondersteuners inmiddels gehoor gegeven aan onze kersverse oproep pensioenfonds ABP een brief te schrijven en ze daarin aan te sporen hun miljarden aan investeringen uit kolen, olie, en gas te halen. Wil je ook meedoen met deze ABPfossielvrij brievencampagne? Klik dan hier voor meer informatie en een voorbeeldbrief. Bekijk voor inspiratie hier ook eens de brief die campagne ondersteuner Henk Roosink onlangs verstuurde.

Iedereen die een brief verstuurt zal overigens ook echt antwoord krijgen van het ABP – dat zegde vicevoorzitter José Meijer eerder dit jaar toe. Dat deed ze toen we onze intussen 12.000 keer ondertekende ABPfossielvrij petitie aanboden aan het ABP. Je kunt die petitie overigens nog altijd ondertekenen. Lees ook eens het verslag van die avond of bekijk zelfs de hele avond terug.

Dus: doe mee met de brievencampagne! Alleen door samen onze zorgen uit te spreken kunnen we het aandeel dat het ABP pensioenfonds heeft in klimaatverandering stoppen. Pas de voorbeeldbrief eventueel aan, print ‘m uit, in een envelop ermee en een stempel erop. Stuur ons vooral een email naar chris@abpfossielvrij.nl als je de brief hebt verzonden. Wij vinden het ook erg leuk als je hierover twittert met ‘@ABPfossielvrij‘ en/of ‘#ABPfossielvrij‘!’

Politieagenten tekenen voor een fossielvrij ABP pensioen tijdens klimaatacties in Amsterdam

Een tiental politieagenten tekende bij de ‘Climate Games’ op 4 juli een petitie waarmee zij hun pensioenfonds ABP oproepen te stoppen met investeren in fossiele energiebedrijven.

20150704_163902De agenten deden dat tijdens de tweede editie van de ‘Climate Games’, een manifestatie bij het Westelijk Haven Gebied in Amsterdam. Dit gebied was een week lang het toneel van acties tegen bedrijven die intensief gebruik maken van fossiele brandstoffen, en daarmee volgens de actievoerders “een op hol geslagen klimaat in de hand werken”.

Bij de kolencentrale van NUON aan de Hemweg gingen campagnevoerders van ABPfossielvrij in gesprek met patrouillerende politieagenten. Liset Meddens: “De agenten waren erg geïnteresseerd in onze standpunten. Ze hadden zich nooit gerealiseerd dat het ABP hun pensioengeld investeert in fossiele energiebedrijven en hun pensioen zo bijdraagt aan klimaatverandering”. Meerdere agenten maakten zich zorgen over de ecologische en financiële risico´s hiervan en ondertekenden prompt de petitie om het ABP op te roepen geld terug te trekken uit olie, kolen en gas (zie www.abp.fossielvrij.nl/petitie).

10407978_1088290771199141_1364713503826897344_n11728870_10155765939860023_4504454165976000234_o