ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool op Nationale Klimaattop – tijd om scherp te kiezen

ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool is spreker bij de Nationale Klimaattop op 26 oktober. Een goed moment voor ons om haar aan te spreken op het halfslachtige beleid van ABP: het ABP zegt klimaatverandering serieus te nemen, maar blijft investeren in de voornaamste veroorzakers ervan. We vragen Wortmann-Kool deze Klimaattop te gebruiken om echte keuzes te maken en nu fossiele investeringen af te gaan bouwen. Onderstaand de brief die we haar stuurden, we zijn benieuwd naar haar antwoord!

Geachte mevrouw Wortmann-Kool,

Op 26 oktober bent u één van de sprekers op de Nationale Klimaattop. Ongetwijfeld zult u hier komen te spreken over uw beleid verantwoord beleggen. In het licht van het klimaatakkoord van Parijs is uw beleid onvoldoende krachtig, wat ook blijkt uit de tegenvallende resultaten. De Nederlandse Klimaattop biedt u een uitgelezen kans om duidelijke keuzes aan te kondigen, in lijn met de ABPfossielvrij petitie die we anderhalf jaar geleden namens ruim 10,000 deelnemers aan uw bestuur hebben overhandigd.

Sinds deze overhandiging zijn er volop nieuwe ontwikkelingen. Zo is op het moment van schrijven het klimaatakkoord van Parijs door voldoende landen geratificeerd om tot uitvoering gebracht te worden. In reactie hierop wordt nu breed gesproken over een revolutie in de energietransitie en over een aanscherping van het Energieakkoord. Ook hebben gerenommeerde nationale en internationale instituties zich gebogen over de rol van beleggers. Zij komen tot de overduidelijke conclusie dat investeringen in fossiele energie onverantwoord en risicovol zijn, omdat de productiecapaciteit van fossiele energiebedrijven juist moet krimpen.

Dit alles kan niet zonder gevolgen blijven voor het investeringsbeleid van het ABP en maakt onze ABPfossielvrij-petitie urgenter dan ooit. Deze petitie roept u op tot snelle afbouw van investeringen in fossiele energie en daarbij in het bijzonder geen nieuwe investeringen te doen in de fossiele industrie, uiterlijk 2017 te divesteren uit de meest schadelijke en risicovolle vormen van fossiele energie (kolen, teerzand & schaliegas) en transparant te zijn over financiële risico’s van uw fossiele investeringen.

Tot nu toe hebt u deze oproep niet gevolgd. U stelt daar een generieke doelstelling van 25% CO2 reductie in 2020 tegenover. Uit het Verslag Verantwoord Beleggen blijkt dat in 2015 toch nog sprake was van een toename van de CO2 voetafdruk. U noemt deze toename “onbedoeld” en wilt vasthouden aan de doelstelling van 25% reductie in 2020, maar vooralsnog is niet duidelijk hoe u dit zult behalen. Ook uw eerdere uitspraak dat ABP geen significante investeringen in kolenwinning en kolencentrales meer heeft lijkt onwaarachtig. Uit de analyse die wij samen met de Duitse denktank Urgewald hebben gemaakt blijkt dat u nog ruim 3,7 miljard investeert in de kolenindustrie.

U tast uw geloofwaardigheid aan als u zegt klimaatverandering serieus te nemen en tegelijk fors blijft investeren in fossiele energie. Daarom zou u wat ons betreft bij de Nationale Klimaattop zeker de kans moeten aangrijpen om publiekelijk in te gaan op de oproep van onze petitie. Met de aankondiging tot divesteren uit fossiele energie kunt u een stevige impuls geven aan de noodzakelijke en door ons allemaal gewenste energietransitie. Juist door een scherpe keuze te maken kunt u werkelijk resultaat bereiken. De website van de Nationale Klimaattop stelt dat deze dag in het teken staat van concrete acties, wij vertrouwen erop dat u hieraan gehoor zult geven.

Tot slot willen we nog terugkomen op uw toezegging voor een verdere inhoudelijke dialoog over dit thema. Bij onze ontmoeting in november 2015 heeft u gezegd ons op korte termijn uit te nodigen voor een vervolggesprek, dit is nog niet gebeurd. Graag zien we hiervoor een voorstel tegemoet, bij voorkeur komende maand.

Klimaattop2016ABP